voquyen

An Yên!, một chiều 30 tết ngồi nhìn lại những điều đã đi qua trong năm...

Danh mục: Dòng lưu bút

Những gì tôi viết ra ở đây ngày hôm nay. Tất cả sẽ là quá khứ vào ngày mai. Tất cả những gì tôi kể lại ở đây chỉ còn là ký ức. Và tất cả đều sẽ tan biến trong dòng chảy của thời gian.