Thẻ: mỗi bước đi xa hơn là một bước lớn khôn trưởng thành hơn