Lửa thử vàng, gian nan thử sức mạnh.

Tác giả: Võ Quyền